Användarvillkor

Senast ändrad: 14 augusti 2022

INLEDNING

De nuvarande användarvillkoren ("Avtalet") ingås mellan dig ("du", "din" eller "din", vilket ska betyda en individ eller en juridisk person på vars vägnar du accepterar detta avtal) och MemTrax LLC, ett företag som lyder under lagarna i delstaten Delaware, USA (hädanefter kallat "Företaget", "vi", "oss" eller "vårt").

Du måste läsa, godkänna och acceptera alla villkor i detta avtal för att kunna använda vår (i) webbplats på www.memtrax.com ("Webbplatsen") och (ii) MemTrax minnesscreeningtest ( "MemTrax-testet") och (iii) tjänster i samband med webbplatsen och testet.

MemTrax-testet är ett minnesscreeningstest för att hjälpa till att upptäcka inlärnings- och korttidsminnesproblem, särskilt den typ av minnesproblem som uppstår vid åldrande, såsom mild kognitiv funktionsnedsättning (MCI), demens och Alzheimers sjukdom.

Webbplatsen och MemTrax-testet är upphovsrättsskyddade verk, som enbart och exklusivt ägs och drivs av företaget.

Detta avtal anger avtalsmässigt/rättsligt bindande villkor för din användning av webbplatsen och MemTrax-testet.

Genom att gå in på eller använda webbplatsen och/eller MemTrax-testet, bekräftar du härmed (i) att du har läst och samtyckt till att vara bunden av villkoren i detta avtal, och (ii) representerar och garanterar att du är 13 år gammal eller äldre.

Om du inte godkänner någon av bestämmelserna i detta avtal, vänligen besök eller använd inte webbplatsen och/eller MemTrax-testet.

Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra detta avtal när som helst genom att lägga upp ett meddelande på webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till dig via e-post.

Du är ansvarig för att granska och bekanta dig med sådana ändringar. Din åtkomst till och användning av webbplatsen och/eller testet efter ett sådant meddelande ska utgöra ditt godkännande av villkoren i det modifierade avtalet.

Användare ger sitt samtycke via e-post genom att använda vår webbplats.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Licens. I enlighet med villkoren i detta avtal ger företaget dig en världsomspännande, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens av rätten att använda webbplatsen och MemTrax-testet ("Licensen").

Vissa begränsningar. Rättigheterna som beviljas dig i detta avtal är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte licensiera, sälja, hyra, leasa, överföra, tilldela, distribuera, vara värd för MemTrax-testet och/eller webbplatsen; (b) du får inte modifiera, översätta, anpassa, slå samman, göra härledda verk av, demontera, dekompilera, omvänd kompilering eller omvänd konstruera någon del av MemTrax-testet eller webbplatsen; (c) du får inte komma åt MemTrax-testet eller webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig tjänst; (d) förutom vad som uttryckligen anges här, får ingen del av MemTrax-testet eller webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt, eller (e) du ska inte ta bort eller förstöra eventuella upphovsrättsmeddelanden eller andra äganderättsmärken som finns på webbplatsen eller MemTrax-testet. Alla framtida utgåvor, uppdateringar eller andra tillägg till någon av funktionerna i MemTrax-testet eller webbplatsen ska vara föremål för villkoren i detta avtal.

Modifiering. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, avbryta eller avbryta driften av webbplatsen eller MemTrax-testet eller någon del därav med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, avstängning eller avbrytande av driften av webbplatsen eller MemTrax-testet eller någon del därav.

Äganderätt. Vi och våra licensgivare (om några och där tillämpligt) äger alla rättigheter, äganderätt och intressen, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter, i och till MemTrax-testet och webbplatsen. Som nämnts ovan är rätten att använda webbplatsen och att ta MemTrax-testet licensierad till dig nedan; detta innebär att MemTrax-testet under inga omständigheter säljs/överlåts till dig. Faktum är att detta avtal inte ger dig några äganderätter till eller relaterade till MemTrax-testet eller webbplatsen. Vårt namn, logotyp och andra namn som är associerade med MemTrax-testet tillhör oss (eller våra licensgivare, om sådana finns och där tillämpligt), och ingen licens av rätten att använda dem genom underförståelse, estoppel eller på annat sätt beviljas dig här nedan. Vi (och våra licensgivare, om några och där tillämpligt) förbehåller oss alla rättigheter som inte beviljas i detta avtal.

KONTO

Du kan bläddra igenom webbplatsen och ta MemTrax-testet utan att registrera dig för ett konto på webbplatsen ("Konto"). Men för att registrera dina MemTrax-testresultat måste du registrera dig för ett konto och tillhandahålla viss information om dig själv som begärts av företaget i onlineregistreringsformuläret. Du intygar och garanterar att: (a) all nödvändig registreringsinformation som du skickar är sanningsenlig och korrekt, (b) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information, och (c) din användning av MemTrax-testet och/eller webbplatsen inte bryter mot eventuella tillämpliga lagar.

Du ska ansvara för (i) att upprätthålla och säkerställa konfidentialitet och säkerhet för ditt kontos inloggningsinformation, och (ii) alla aktiviteter som utförs under ditt konto. Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord för någon och du är ensam ansvarig för all användning av eller åtgärder som vidtas genom användningen av ett sådant lösenord på webbplatsen. Företaget kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av din underlåtenhet att följa detta krav. Genom att använda ditt konto erkänner och godkänner du att företagets kontosäkerhetsprocedurer är kommersiellt rimliga. Du samtycker till att omedelbart meddela företaget i händelse av obehörig användning, eller misstänkt obehörig användning, av ditt konto eller något annat säkerhetsbrott.

Du kan stänga ditt konto när som helst och av vilken anledning som helst genom att följa instruktionerna på webbplatsen. Företaget kan stänga av eller avsluta ditt konto i enlighet med avsnittet "Villkor och uppsägning" i detta avtal.

PRIVATLIV

Driften av webbplatsen och MemTrax-testet styrs av sekretesspolicyn som finns på www.https://memtrax.com/privacy-policy/ och som införlivas häri genom referens.

FRISKRIVNING

Driften av webbplatsen och MemTrax-testet styrs också av ansvarsfriskrivningen som finns på https://memtrax.com/disclaimer/ och som införlivas häri genom referens.

BEGRÄNSNINGAR AV GARANTI OCH ANSVAR

DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER MEMTRAX TEST ÄR PÅ DIN EGEN RISK. WEBBPLATSENS OCH MEMTRAX-TESTEN TILLHANDAHÅLLS PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK" FÖR DIN PERSONLIGA ANVÄNDNING, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM INTE SÅDANA GARANTIER ÄR JURIDISKT OFÖJLIGA ATT EXKLUSERA. FÖRETAGET TILLHANDAHÅLLER WEBBPLATSEN OCH MEMTRAX-TESTER PÅ EN KOMMERSIELLT RIMLIG GRUND OCH GARANTERAR INTE ATT DU KOMMER ATT KUNNA ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER MEMTRAX-TESTET vid tidpunkter eller platser som du väljer.

DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT DIN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPENSATION FÖR EVENTUELL DISPUT MED FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE (OM NÅGRA OCH VAR TILLÄMPLIGT) ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSET OCH MEMTRAX-TESTET OCH ATT STÄNGA DITT KONTO.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG, LICENSGIVARER OCH AFFILIERADE BOLAG INTE ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGON HANDLING ELLER MELLAN ANGÅENDE UPPförande, KOMMUNIKATION ELLER INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ELLER I MEMTRAX-TESTET.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA BOLAGETS ELLER DESS DOTTERBOLAG, LICENSGIVARER, NÄRINGSBOLAG, ANSTÄLLDAS, Tjänstemäns ELLER DIREKTÖRER (SAMMANSLAGT "FÖRETAGETS NÄRINGSBOLAG") ANSVARIGT TILL DIG TILL DIG. HA RÄTT ATT ANVÄNDA MEMTRAX TEST.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRETAGET ELLER FÖRETAGETS SLUTSATS VARA ANSVARIGA FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER MEMTRAX TEST.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER TILL JURISDIC.

BETALNINGAR OCH PRISÄNDRINGAR

Om du är intresserad av att köpa någon av våra tjänster eller produkter måste du skicka in betalningsinformation. För att behandla betalningar använder vi PayPal. Du måste godkänna deras villkor innan du betalar för någon av våra produkter. Om du köper en årsprenumeration kommer din prenumeration automatiskt att förnyas i slutet av varje år automatiskt om du inte begär en uppsägning från MemTrax LLC.

MemTrax LLC förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, priserna på alla produkter eller prenumerationer, inklusive månatliga eller årliga prenumerationsavgifter, när som helst med eller utan förvarning. Sådant meddelande kan lämnas när som helst genom att lägga upp ändringarna i MemTrax villkor.

ÅTERBETALNINGSPOLICY

Eftersom våra produkter och tjänster är icke-pågripliga oåterkalleliga, digitala varor, erbjuder vi endast återbetalningar från fall till fall i upp till 30 dagar efter det första köpet gjordes. Vi garanterar att våra produkter kommer att fungera som annonserade, men i alla fall där en återbetalning begärs måste en kund samarbeta med vårt supportteam för att försöka lösa problemet innan en återbetalning övervägs. Att helt enkelt inte gilla aspekter av produkten/produkterna anses inte vara skäl för oss att erbjuda en återbetalning. Återbetalningar kommer att beviljas efter eget gottfinnande av MemTrax LLC. Inga återbetalningar kommer att ges efter 30 dagar från det första köpet under några omständigheter.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara oss, hålla oss skadeslösa och hålla oss oskadliga från och mot alla anspråk, processer, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som kommer från tredje part till följd av eller relaterade till: (i) din användning av MemTrax-testet eller webbplatsen, (ii) ditt brott mot detta avtal.

Vi förbehåller oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att hålla oss skadeslösa för och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar av dessa anspråk.

Du samtycker till att inte lösa något ärende utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden när vi blir medvetna om det.

Detta avsnitt ska fortsätta efter uppsägning av detta avtal.

TERM OCH TERMINATION

Du bekräftar härmed och samtycker till att detta avtal ska träda i kraft det datum då du först använder webbplatsen (vilket kan eller kanske inte inkluderar användningen av MemTrax-testet) och kommer att förbli i kraft och gälla medan du använder webbplatsen (inklusive eller inte inklusive användningen av MemTrax-testet), tills det avslutas i enlighet med detta avtal.

Du kan säga upp detta avtal när som helst och av vilken anledning som helst genom att stänga/ta bort ditt konto genom att följa instruktionerna på webbplatsen.

Vi kan (a) stänga av dina rättigheter att använda MemTrax-testet, webbplatsen och/eller ditt konto och/eller (b) säga upp detta avtal, när som helst av vilken anledning som helst efter vårt eget gottfinnande med eller utan meddelande till dig, inklusive om vi anser att du har brutit mot någon annan bestämmelse i detta avtal. Utan att begränsa det föregående, förbehåller vi oss rätten att säga upp vårt avtalsförhållande med alla användare som upprepade gånger gör intrång i tredje parts upphovsrättsrättigheter efter ett snabbt meddelande till oss från upphovsrättsinnehavaren eller upphovsrättsinnehavarens juridiska ombud. Vid uppsägning av detta avtal kommer ditt konto och rätt att använda MemTrax-testet och webbplatsen automatiskt och omedelbart avslutas. Du förstår att stängningen/uppsägningen av ditt konto innebär radering av dina MemTrax-testresultat.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH ANNONSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och annonser (sammantaget "Tredje parts webbplatser och annonser"). Vi är inte ansvariga för och kontrollerar inte tredje parts webbplatser och annonser. Vi tillhandahåller dessa tredje parts webbplatser och annonser endast som en bekvämlighet för dig. Vi har ingen skyldighet att granska eller övervaka, och godkänner, stöder eller lämnar inga utfästelser eller garantier med avseende på tredje parts webbplatser och annonser. Du använder alla tredje parts webbplatser och annonser på egen risk. När du går in på en webbplats och annons från tredje part gäller den tillämpliga tredje partens villkor och policyer, inklusive tredje parts sekretesspolicy. Du bör göra den undersökning du anser nödvändig eller lämplig innan du fortsätter med någon transaktion i samband med tredjepartswebbplatser och annonser.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Hela avtalet. Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på ämnet häri och ersätter alla tidigare diskussioner och avtal mellan dig och oss med avseende på sådana ämnen (inklusive eventuella tidigare slutanvändarlicensavtal och användarvillkor).

Ändringar. Ingen ändring eller ändring av detta avtal ska vara bindande för företaget såvida det inte sker i ett skriftligt instrument som undertecknats/verkställts av en vederbörligen auktoriserad företrädare för företaget.

Behörighet. Webbplatsen och MemTrax-testet är endast tillgängliga för (i) individer som är minst tretton (13) år gamla eller (ii) juridiska personer.

Du representerar och garanterar att du inte är medborgare eller bosatt i ett land där användningen av webbplatsen och MemTrax-testet är förbjudet enligt lag, dekret, förordning, fördrag eller administrativ handling.

Avstående. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Uppdrag. Vi kan överlåta, överföra eller på annat sätt förfoga över detta avtal helt eller delvis eller någon av våra rättigheter enligt detta i samband med en sammanslagning, förvärv, omorganisation eller försäljning av alla eller i stort sett alla våra tillgångar, eller annan laglig funktion, utan din samtycke. Villkoren i detta avtal ska vara bindande för överlåtarna.

Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal, av någon anledning, anses vara ogiltig eller inte verkställbar, (i) kommer de andra bestämmelserna i detta avtal att vara oförsämrade, och (ii) den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen kommer att anses modifierad så att den är giltig och verkställbar i den maximala utsträckning som lagen tillåter.

Gällande lag. Detta avtal ska styras av lagarna i delstaten Delaware, USA utan att ge effekt till några lagkonfliktprinciper som kan kräva tillämpning av lagen i en annan jurisdiktion. Du samtycker till att underkasta dig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i delstaten Delaware, USA i syfte att pröva alla anspråk eller tvister. Trots det föregående kan vi söka föreläggande eller andra skäliga åtgärder för att skydda våra immateriella rättigheter i valfri domstol med behörig jurisdiktion. Förenta nationernas konvention om avtal om internationella försäljningar av varor gäller inte detta avtal.