Warunki korzystania

Ostatnia modyfikacja: 14 sierpnia 2022 r

WPROWADZENIE

Niniejsze Warunki Użytkowania („Umowa”) są zawierane między Tobą („Ty”, „Twój” lub „Twój”, co oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny, w imieniu którego akceptujesz niniejszą Umowę) i MemTrax LLC, spółka podlegająca prawu stanu Delaware, USA (zwana dalej „Spółką”, „my”, „nas” lub „nasz”).

Aby korzystać z naszej (i) strony internetowej znajdującej się pod adresem www.memtrax.com („Witryna”) oraz (ii) testu przesiewowego pamięci MemTrax, należy przeczytać, zaakceptować i zaakceptować wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie ( „Test MemTrax”) oraz (iii) usługi związane z Witryną i Testem.

Test MemTrax to test przesiewowy pamięci, który pomaga w wykrywaniu problemów z uczeniem się i pamięcią krótkotrwałą, w szczególności problemów z pamięcią, które pojawiają się wraz ze starzeniem się, takich jak łagodne upośledzenie funkcji poznawczych (MCI), demencja i choroba Alzheimera.

Witryna i Test MemTrax są dziełami chronionymi prawami autorskimi, które są wyłączną własnością i są obsługiwane przez Firmę.

Niniejsza Umowa określa umownie/prawnie wiążące warunki korzystania z Witryny i Testu MemTrax.

Uzyskując dostęp lub korzystając ze Strony i/lub Testu MemTrax, niniejszym (i) potwierdzasz, że przeczytałeś i wyraziłeś zgodę na związanie się warunkami niniejszej Umowy oraz (ii) oświadczasz i gwarantujesz, że masz 13 lat lub starszy.

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie wchodź ani nie korzystaj ze Strony i/lub Testu MemTrax.

Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie, umieszczając powiadomienie na Stronie lub wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną.

Będziesz odpowiedzialny za sprawdzenie i zapoznanie się z wszelkimi takimi modyfikacjami. Twój dostęp i korzystanie z Witryny i/lub Testu po takim powiadomieniu oznacza akceptację warunków zmodyfikowanej Umowy.

Korzystając z naszej strony, użytkownicy udzielają promocyjnej zgody na e-mail.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Licencja. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Firma udziela użytkownikowi ogólnoświatowej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji prawa do korzystania z Witryny oraz Testu MemTrax („Licencja”).

Pewne ograniczenia. Prawa przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie podlegają następującym ograniczeniom: (a) Użytkownik nie może udzielać licencji, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, rozpowszechniać, udostępniać Testu MemTrax i/lub Witryny; (b) nie wolno modyfikować, tłumaczyć, adaptować, łączyć, tworzyć prac pochodnych, dezasemblować, dekompilować, kompilować wstecznie ani dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Testu MemTrax lub Witryny; (c) nie uzyskasz dostępu do Testu MemTrax lub Witryny w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej usługi; (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Testu MemTrax ani Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, lub (e) nie wolno usuwać lub niszczyć wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń własności zawartych na Stronie lub w teście MemTrax. Wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inne dodatki do dowolnej funkcjonalności Testu MemTrax lub Witryny będą podlegać warunkom niniejszej Umowy.

Modyfikacja. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania działania Strony lub Testu MemTrax lub jakiejkolwiek ich części w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub przerwanie działania Strony lub Testu MemTrax lub jakiejkolwiek jego części.

Własność. My i nasi licencjodawcy (jeśli istnieją i w stosownych przypadkach) posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, do Testu MemTrax i Witryny. Jak stwierdzono powyżej, prawo do korzystania z Witryny i przystąpienia do Testu MemTrax jest udzielone użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy; oznacza to, że Test MemTrax w żadnym wypadku nie zostanie sprzedany/przeniesiony na Ciebie. Rzeczywiście, niniejsza Umowa nie przekazuje użytkownikowi żadnych praw własności ani związanych z Testem MemTrax lub Witryną. Nasza nazwa, logo i inne nazwy związane z Testem MemTrax należą do nas (lub do naszych licencjodawców, jeśli istnieją i tam, gdzie ma to zastosowanie), a na mocy niniejszej Umowy nie udziela się użytkownikowi żadnej licencji na ich wykorzystanie w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób. My (i nasi licencjodawcy, jeśli istnieją i w stosownych przypadkach) zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały przyznane w niniejszej Umowie.

KONTO

Możesz przeglądać Stronę i przystąpić do Testu MemTrax bez rejestracji konta na Stronie („Konto”). Jednak w celu zarejestrowania wyników testu MemTrax należy zarejestrować Konto i podać pewne informacje o sobie, zgodnie z żądaniem Firmy w formularzu rejestracyjnym online. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, które przesyłasz, są zgodne z prawdą i dokładne, (b) zachowasz dokładność takich informacji oraz (c) korzystanie z Testu MemTrax i/lub Witryna nie narusza wszelkie obowiązujące przepisy prawa.

Ponosisz odpowiedzialność za (i) utrzymanie i zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych logowania do swojego Konta oraz (ii) wszelkie czynności wykonywane w ramach Twojego Konta. Zgadzasz się nie ujawniać nikomu swojego hasła i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek użycie lub działania podjęte w związku z użyciem takiego hasła na Stronie. Firma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego wymogu. Korzystając ze swojego Konta, potwierdzasz i zgadzasz się, że procedury bezpieczeństwa Konta Firmy są uzasadnione z handlowego punktu widzenia. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić Firmę w przypadku nieautoryzowanego lub podejrzenia nieautoryzowanego użycia Twojego Konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa.

Możesz zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami na Stronie. Firma może zawiesić lub zamknąć Twoje Konto zgodnie z sekcją „Okres obowiązywania i wypowiedzenie” niniejszej Umowy.

PRYWATNOŚCI

Działanie Witryny i Testu MemTrax reguluje Polityka Prywatności, którą można znaleźć na stronie www.https://memtrax.com/privacy-policy/ i który jest tu włączony przez odniesienie.

OŚWIADCZENIE

Działanie Witryny i Testu MemTrax jest również regulowane przez Zastrzeżenie, które można znaleźć na https://memtrax.com/disclaimer/ i który jest tu włączony przez odniesienie.

OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY I/LUB TESTU MEMTRAX NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA I TESTY MEMTRAX SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” DO UŻYTKU OSOBISTEGO, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, JEŚLI TAKIE GWARANCJE NIE PODLEGAJĄ WYŁĄCZENIU Z PRAWA. FIRMA DOSTARCZA WITRYNĘ I TEST MEMTRAX NA PODSTAWIE UZASADNIENIA HANDLOWEGO I NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ ​​DOSTĘP LUB KORZYSTAĆ Z WITRYNY LUB TESTU MEMTRAX W WYBRANYCH CZASACH LUB MIEJSCACH.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK SPORÓW Z FIRMĄ LUB JEJ LICENCJODAWCAMI (JEŚLI TAKI ISTNIEJE) JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I TESTU MEMTRAX ORAZ ZAMKNIĘCIE KONTA.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, LICENCJODAWCY I PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA LUB AWARIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA, KOMUNIKACJI LUB TREŚCI NA STRONIE LUB W TESTIE MEMTRAX.

W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, LICENCJODAWCÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRACOWNIKÓW, URZĘDNIKÓW LUB DYREKTORÓW (ŁĄCZNIE „PODMIOTÓW SPÓŁKI”) WOBEC UŻYTKOWNIKA PRZEKROCZY KWOTĘ, KTÓRĄ BYĆ UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA Z TESTU MEMTRAX.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANI PODMIOTY SPÓŁKI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB TESTU MEMTRAX.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

PŁATNOŚCI I ZMIANY CEN

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem którejkolwiek z naszych usług lub produktów, będziesz musiał podać informacje o płatności. Do przetwarzania płatności używamy PayPal. Musisz zgodzić się z ich Warunkami przed zapłaceniem za którykolwiek z naszych produktów. W przypadku zakupu rocznej subskrypcji, Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na koniec każdego roku, chyba że poprosisz o anulowanie od MemTrax LLC.

MemTrax LLC zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, cen wszystkich produktów lub subskrypcji, w tym miesięcznych lub rocznych opłat za subskrypcję, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Takie powiadomienie można przekazać w dowolnym momencie, publikując zmiany w Warunkach MemTrax.

Zasady zwrotu kosztów

Ponieważ nasze produkty i usługi są niematerialnymi, nieodwołalnymi, cyfrowymi towarami, oferujemy zwroty tylko w indywidualnych przypadkach przez okres do 30 dni od dokonania pierwszego zakupu. Gwarantujemy, że nasze produkty będą działać zgodnie z reklamą, ale we wszystkich przypadkach, w których wymagany jest zwrot pieniędzy, klient musi współpracować z naszym zespołem pomocy technicznej, aby spróbować rozwiązać problem przed rozważeniem zwrotu. Po prostu nielubienie aspektów produktu (-ów) nie jest uważane za podstawę do zaoferowania zwrotu pieniędzy. Zwroty będą przyznawane według wyłącznego uznania MemTrax LLC. W żadnych okolicznościach nie zostaną zwrócone żadne zwroty po 30 dniach od pierwszego zakupu.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić nas, zabezpieczać nas i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi) wniesionymi przez strony trzecie, wynikającymi lub związanymi z: (i) korzystanie z Testu MemTrax lub Witryny, (ii) naruszenie niniejszej Umowy.

Zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas i zgadzasz się współpracować w naszej obronie przed tymi roszczeniami.

Zgadzasz się nie załatwiać żadnej sprawy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.

Niniejsza sekcja pozostanie w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

TERMIN I ZAKOŃCZENIE

Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym po raz pierwszy użyjesz Witryny (co może, ale nie musi, obejmować korzystanie z Testu MemTrax) i pozostanie w mocy i będzie obowiązywać podczas korzystania z Witryny (w tym lub nie w tym korzystanie z Testu MemTrax), do czasu rozwiązania Umowy zgodnie z niniejszą Umową.

Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, zamykając/usuwając swoje Konto, postępując zgodnie z instrukcjami na Stronie.

Możemy (a) zawiesić Twoje prawa do korzystania z Testu MemTrax, Witryny i/lub Twojego Konta i/lub (b) wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, w tym jeśli uważamy, że naruszyłeś jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Umowy. Nie ograniczając powyższego, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania naszego stosunku umownego z każdym użytkownikiem, który wielokrotnie narusza prawa autorskie osób trzecich, po niezwłocznym powiadomieniu nas przez właściciela praw autorskich lub przedstawiciela prawnego właściciela praw autorskich. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Twoje Konto i prawo do korzystania z Testu MemTrax oraz Witryny automatycznie i natychmiast wygasną. Rozumiesz, że zamknięcie/zamknięcie Twojego Konta wiąże się z usunięciem wyników Twojego Testu MemTrax.

WITRYNY I REKLAMY OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych i reklam osób trzecich (łącznie „Witryny i reklamy osób trzecich”). Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny i reklamy stron trzecich i nie kontrolujemy ich. Udostępniamy te witryny i reklamy stron trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie mamy obowiązku sprawdzania ani monitorowania i nie zatwierdzamy, nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do witryn i reklam stron trzecich. Korzystasz ze wszystkich witryn i reklam stron trzecich na własne ryzyko. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i reklamy strony trzeciej, obowiązują odpowiednie warunki i zasady strony trzeciej, w tym polityka prywatności strony trzeciej. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji związanej z witrynami i reklamami stron trzecich należy przeprowadzić wszelkie dochodzenie, które uważasz za konieczne lub właściwe.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Całość porozumienia. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do jej przedmiotów i zastępuje wszelkie wcześniejsze dyskusje i umowy między Tobą a nami w odniesieniu do takich przedmiotów (w tym wszelkie wcześniejsze umowy licencyjne użytkownika końcowego i warunki użytkowania).

Modyfikacje. Żadna modyfikacja lub zmiana niniejszej Umowy nie będzie wiążąca dla Spółki, chyba że w formie pisemnego dokumentu podpisanego/wykonanego przez należycie upoważnionego przedstawiciela Spółki.

Kwalifikowalność. Strona i Test MemTrax są dostępne tylko dla (i) osób, które mają co najmniej trzynaście (13) lat, lub (ii) osób prawnych.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani rezydentem kraju, w którym korzystanie z Witryny i Testu MemTrax jest zabronione przez prawo, dekret, rozporządzenie, traktat lub akt administracyjny.

Zrzeczenie się. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.

Zadanie. Możemy dokonać cesji, przeniesienia lub w inny sposób zbyć niniejszą Umowę w całości lub w części lub dowolne z naszych praw wynikających z niniejszej Umowy w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów lub innym działaniem prawa, bez Państwa zgoda. Warunki niniejszej Umowy są wiążące dla cesjonariuszy.

Podzielność. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub niewykonalne, (i) pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone, oraz (ii) nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawo rządowe. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Delaware, USA, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad kolizyjnych, które mogą wymagać zastosowania prawa innej jurysdykcji. Zgadzasz się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w stanie Delaware, USA w celu rozstrzygania wszelkich roszczeń lub sporów. Niezależnie od powyższego, możemy dochodzić nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.