Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 14 augustus 2022

INLEIDING

De huidige Gebruiksvoorwaarden (de "Overeenkomst") worden aangegaan tussen u ("u", "uw" of "de uwe", wat betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon namens wie u deze Overeenkomst accepteert) en MemTrax LLC, een bedrijf dat valt onder de wetten van de staat Delaware, VS (hierna het "Bedrijf", "wij", "ons" of "onze").

U moet alle voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst lezen, ermee instemmen en accepteren om onze (i) website op www.memtrax.com (de "Site") te gebruiken, en (ii) MemTrax-geheugenscreeningtest ( de "MemTrax Test"), en (iii) diensten in verband met de Site en de Test.

De MemTrax-test is een geheugenscreeningstest om te helpen bij het opsporen van leerproblemen en problemen met het kortetermijngeheugen, met name het type geheugenproblemen dat optreedt bij het ouder worden, zoals milde cognitieve stoornissen (MCI), dementie en de ziekte van Alzheimer.

De site en de MemTrax-test zijn auteursrechtelijk beschermde werken, die uitsluitend en exclusief eigendom zijn van en worden beheerd door het bedrijf.

Deze overeenkomst bevat contractueel/wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de site en de MemTrax-test.

Door de site en/of de MemTrax-test te openen of te gebruiken, erkent u hierbij (i) dat u de algemene voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen en ermee akkoord gaat, en (ii) verklaart en garandeert u dat u 13 jaar oud bent of ouder.

Als u het niet eens bent met een van de bepalingen van deze Overeenkomst, betreed of gebruik de Site en/of de MemTrax-test dan niet.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze overeenkomst op elk moment te wijzigen door een bericht op de site te plaatsen of door u een bericht per e-mail te sturen.

U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van en vertrouwd raken met dergelijke wijzigingen. Uw toegang tot en gebruik van de Site en/of de Test na een dergelijke kennisgeving houdt in dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de gewijzigde Overeenkomst.

Gebruikers geven promotionele e-mailtoestemming door onze site te gebruiken.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Licentie. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent het Bedrijf u een wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie van het recht om de Site en de MemTrax Test (de "Licentie") te gebruiken.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze Overeenkomst aan u worden verleend, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de MemTrax-test en/of de site niet in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten; (b) u mag geen enkel onderdeel van de MemTrax-test of de site wijzigen, vertalen, aanpassen, samenvoegen, er afgeleide werken van maken, demonteren, decompileren, reverse compileren of reverse-engineeren; (c) u zult geen toegang krijgen tot de MemTrax-test of de site om een ​​vergelijkbare of concurrerende service te bouwen; (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de MemTrax-test of de site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, of (e) u zult niet verwijder of vernietig alle copyrightvermeldingen of andere eigendomsmarkeringen op de site of de MemTrax-test. Elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan een van de functionaliteiten van de MemTrax-test of de site is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Wijziging. We behouden ons het recht voor om op elk moment de werking van de site of de MemTrax-test of een deel daarvan met of zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de werking van de site of de MemTrax-test of een deel daarvan.

Eigendom. Wij en onze licentiegevers (indien van toepassing) bezitten alle rechten, titels en belangen, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, in en op de MemTrax Test en de Site. Zoals hierboven vermeld, wordt het recht om de site te gebruiken en de MemTrax-test te doen hieronder aan u in licentie gegeven; dit betekent dat de MemTrax Test in geen geval aan u wordt verkocht/overgedragen. Deze Overeenkomst geeft u inderdaad geen eigendomsrechten in of met betrekking tot de MemTrax-test of de site. Onze naam, logo en andere namen die verband houden met de MemTrax-test zijn van ons (of van onze licentiegevers, indien van toepassing) en er wordt u geen licentie verleend voor het gebruik ervan door implicatie, uitsluiting of anderszins. Wij (en onze licentiegevers, indien van toepassing) behouden ons alle rechten voor die niet in deze Overeenkomst worden verleend.

ACCOUNT

U kunt door de site bladeren en de MemTrax-test doen zonder u te registreren voor een account op de site ("account"). Om uw MemTrax-testresultaten te registreren, moet u zich echter registreren voor een account en bepaalde informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd door het bedrijf in het online registratieformulier. U verklaart en garandeert dat: (a) alle vereiste registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw en nauwkeurig is, (b) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft, en (c) uw gebruik van de MemTrax-test en/of de site niet in strijd is met eventuele toepasselijke wetten.

U bent verantwoordelijk voor (i) het handhaven en waarborgen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de inloggegevens van uw Account, en (ii) alle activiteiten die onder uw Account worden uitgevoerd. U stemt ermee in uw wachtwoord aan niemand bekend te maken en u bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik van of actie die wordt ondernomen door het gebruik van een dergelijk wachtwoord op de Site. Het Bedrijf kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze vereiste. Door uw account te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de beveiligingsprocedures van het bedrijf commercieel redelijk zijn. U stemt ermee in om het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van ongeoorloofd gebruik, of vermoed ongeoorloofd gebruik, van uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

U kunt uw account op elk moment en om welke reden dan ook sluiten door de instructies op de site te volgen. Het bedrijf kan uw account opschorten of beëindigen in overeenstemming met de sectie "Termijn en beëindiging" van deze overeenkomst.

PRIVACY

De werking van de Site en MemTrax Test wordt beheerst door het Privacybeleid dat te vinden is op www.https://memtrax.com/privacy-policy/ en die hierin door verwijzing is opgenomen.

VRIJWARING

De werking van de Site en MemTrax Test wordt ook beheerst door de Disclaimer die te vinden is op: https://memtrax.com/disclaimer/ en die hierin door verwijzing is opgenomen.

BEPERKINGEN VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

U STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF MEMTRAX-TEST OP EIGEN RISICO IS. DE SITE EN DE MEMTRAX-TESTS WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS VOOR UW PERSOONLIJKE GEBRUIK, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, TENZIJ DERGELIJKE GARANTIES WETTELIJK NIET KUNNEN UITSLUITEN. HET BEDRIJF BIEDT DE SITE EN MEMTRAX-TEST OP COMMERCIEEL REDELIJKE BASIS EN GARANDEERT NIET DAT U DE SITE OF DE MEMTRAX-TEST OP TIJDEN OF LOCATIES NAAR KEUZE KUNT KUNNEN TOEGANG TOT OF GEBRUIKEN.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ENIG GESCHIL MET HET BEDRIJF OF HAAR LICENTIEGEVERS (INDIEN VAN TOEPASSING) IS HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE MEMTRAX-TEST EN HET SLUITEN VAN UW ACCOUNT.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE HANDELING OF NALATIGHEID MET BETREKKING TOT GEDRAG, COMMUNICATIE OF INHOUD OP DE SITE OF IN DE MEMTRAX-TEST.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS', GELIEERDE ONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, OFFICIEREN OF BESTUURDERS' (COLLECTIEF, DE "BEDRIJFSBEDRIJVEN") AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U, OF MEER DAN HET BEDRAG VAN U OVERSCHRIJDEN HEBT HET RECHT OM DE MEMTRAX-TEST TE GEBRUIKEN.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL HET BEDRIJF OF DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF MEMTRAX-TEST.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN MOGELIJK OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN.

BETALINGEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

Als u geïnteresseerd bent in het kopen van een van onze diensten of producten, moet u betalingsgegevens indienen. Om betalingen te verwerken, gebruiken we PayPal. U moet akkoord gaan met hun algemene voorwaarden voordat u voor een van onze producten betaalt. Als u een jaarabonnement aanschaft, wordt uw abonnement automatisch aan het einde van elk jaar automatisch verlengd, tenzij u een annulering aanvraagt ​​bij MemTrax LLC.

MemTrax LLC behoudt zich het recht voor om de prijzen van alle producten of abonnementen, inclusief maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten, op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan door de wijzigingen in de MemTrax-voorwaarden te publiceren.

TERUGBETALINGINGSBELEID

Aangezien onze producten en diensten niet-tastbare, onherroepelijke, digitale goederen zijn, bieden we alleen restituties per geval tot 30 dagen nadat de eerste aankoop is gedaan. We garanderen dat onze producten werken zoals geadverteerd, maar in alle gevallen waarin een terugbetaling wordt gevraagd, moet een klant samenwerken met ons ondersteuningsteam om het probleem op te lossen voordat een terugbetaling wordt overwogen. Het simpelweg niet leuk vinden van aspecten van het product of de producten wordt voor ons geen reden beschouwd om een ​​terugbetaling aan te bieden. Restituties zullen naar eigen goeddunken van MemTrax LLC worden verleend. Na 30 dagen vanaf de eerste aankoop wordt onder geen enkele omstandigheid restitutie verleend.

VRIJWARING

U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van en tegen alle claims, rechtszaken, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die door derden worden ingesteld als gevolg van of verband houdend met: (i) uw gebruik van de MemTrax Test of de Site, (ii) uw schending van deze Overeenkomst.

We behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren en u stemt ermee in mee te werken aan onze verdediging van deze claims.

U stemt ermee in om geen enkele kwestie te regelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra we hiervan op de hoogte zijn.

Deze sectie blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

TERMIJN EN BEËINDIGING

U erkent en stemt ermee in dat deze Overeenkomst in werking treedt op de datum waarop u de Site voor het eerst gebruikt (die al dan niet het gebruik van de MemTrax-test omvat) en van kracht blijft terwijl u de Site gebruikt (inclusief of niet inclusief het gebruik van de MemTrax Test), totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst.

U kunt deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door uw Account te sluiten/verwijderen door de instructies op de Site te volgen.

We kunnen (a) uw rechten op het gebruik van de MemTrax-test, de site en/of uw account opschorten en/of (b) deze overeenkomst te allen tijde om welke reden dan ook naar eigen goeddunken met of zonder kennisgeving aan u beëindigen, inclusief als we van mening zijn dat u enige andere bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden. Zonder het voorgaande te beperken, behouden wij ons het recht voor om onze contractuele relatie met elke gebruiker die herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten van derden na onmiddellijke kennisgeving aan ons door de eigenaar van het auteursrecht of de wettelijke vertegenwoordiger van de eigenaar van het auteursrecht, te beëindigen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden uw Account en het recht om de MemTrax Test en de Site te gebruiken automatisch en onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat de sluiting/beëindiging van uw account de verwijdering van uw MemTrax-testresultaten met zich meebrengt.

SITES & ADVERTENTIES VAN DERDEN

De site kan links naar websites en advertenties van derden bevatten (gezamenlijk "sites en advertenties van derden"). Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over sites en advertenties van derden. We bieden deze sites en advertenties van derden alleen voor uw gemak aan. We zijn niet verplicht om sites en advertenties van derden te beoordelen of te controleren en keuren, onderschrijven of maken geen verklaringen of garanties af. U gebruikt alle sites en advertenties van derden op eigen risico. Wanneer u een site en advertentie van derden bezoekt, zijn de voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief het privacybeleid van de derde partij. U dient elk onderzoek te doen dat u nodig of gepast acht voordat u doorgaat met een transactie in verband met sites en advertenties van derden.

ALGEMENE BEPALINGEN

Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de onderwerpen hiervan en vervangt alle eerdere besprekingen en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot dergelijke onderwerpen (inclusief eventuele eerdere licentieovereenkomsten en gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers).

Wijzigingen. Geen enkele wijziging of wijziging van deze Overeenkomst is bindend voor het Bedrijf, tenzij in een schriftelijke akte die is ondertekend/uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf.

Geschiktheid. De site en de MemTrax-test zijn alleen beschikbaar voor (i) personen die ten minste dertien (13) jaar oud zijn, of (ii) rechtspersonen.

U verklaart en garandeert dat u geen staatsburger of ingezetene bent van een land waar het gebruik van de Site en MemTrax Test is verboden door wet, decreet, verordening, verdrag of administratieve handeling.

Vrijstelling. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Opdracht. We kunnen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of anderszins vervreemden, of een van onze rechten hieronder in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al onze activa, of andere rechtshandelingen, zonder uw toestemming. De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Scheidbaarheid. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, (i) zullen de andere bepalingen van deze Overeenkomst onaangetast blijven, en (ii) zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht worden gewijzigd te zijn zodat deze geldig is en afdwingbaar zijn voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat Delaware, VS, zonder gevolg te geven aan eventuele conflicterende wetten die de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied vereisen. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in de staat Delaware, VS, om alle claims of geschillen te procederen. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen we een gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding vragen om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen bij een bevoegde rechtbank. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.